Stichting Als je het niet ziet - communicatie centraal

Stichting Als je het niet ziet (#AJHNZ) is opgericht door Claudia van Dooren-Hovers: zij is naast moeder en communicatieprofessional, inmiddels ook autisme-professional. Na de problemen waar zij tegenaan liep met haar oudste dochter, waarbij autisme lange tijd niet herkend werd, besloot ze AJHNZ op te richten. Ze wil met de stichting het belang van vroegherkenning en een meer realistische beeldvorming van autisme uitdragen. Communicatie speelt een cruciale rol, niet alleen naar buiten toe in het kader van beeldvorming over autisme, maar zeker ook binnen het gezin. Ouders kunnen veel baat hebben bij meer kennis over de kracht van communicatie. Naast sterke kanten, kan aandachtige communicatie namelijk helpen bij het herkennen van kwetsbaarheden. Oók de kwetsbaarheden die horen bij autisme.

Haar deskundigheid op beide vlakken, communicatie én autisme, komen hierbij goed van pas. Om haar kennis over autisme als ervaringsdeskundige moeder te professionaliseren heeft zij recent de opleiding Practitionar Autisme bij Fontys Hogescholen gevolgd. In het najaar van 2021, wanneer de opleiding officieel is afgerond, kan zij zich aansluiten bij de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten (de IBvA: www.ibva.info) 

De practitioner autisme is daarnaast gevalideerd door het registerleraar.nl en Kwaliteitsregister Jeugd (SKj)

Claudia gelooft in de kracht van intelligente, gevoelige, kwetsbare jongeren die de lat (te) hoog leggen en die zichzelf daarmee tekort doen. Helaas staan deze kinderen met hun prachtige eigenschappen in deze snelle en individualistische maatschappij, waar het maximale van ze wordt gevraagd, met 1-0 achter. Door deze tieners in hun kracht te zetten, én oog te hebben voor de autistische kenmerken, kunnen zij zich positief ontwikkelen en kan veel leed worden voorkomen.

Volgens haar is hiervoor een omslag in denken en handelen nodig en daarom wil zij haar visie, ervaring en kennis als communicatie- en autismeprofessional graag delen.

'Onze maatschappij is te veel gericht op excelleren. Iedereen moet altijd bij de 10 procent besten zitten. Dat is natuurlijk vervelend, want automatisch zit dan 90 procent onder die norm.’

Uit interview door Henk Dheedene met hoogleraar en kinder- en jeugdpsychiater Robert Vermeiren in het Vlaamse dagblad De Tijd, 31-07-2021

Missie

Stichting Als je het niet ziet wil door tijdige voorlichting/ bewustwording/ interventie zoveel mogelijk voorkomen dat kwetsbare, sensitieve en perfectionistische kinderen met een ogenschijnlijk normale ontwikkeling door:
  • camoufleren;
  • onwetendheid (over wat ze werkelijk nodig hebben);
  • een gevoel van onveiligheid;
  • gebrek aan (zelf)vertrouwen;
  • onvoldoende gevoel van verbondenheid;
later in hun leven psychisch ziek worden.

Visie

Zorg voor passende ondersteuning nog vóór dat een kind complexe (persoonlijkheids-) problematiek ontwikkelt, wat vaak samengaat met zelfbeschadigend gedrag, of erger nog, suïcide.

Doe dit op het kritische kantelpunt van lagere school naar middelbare school, wanneer steeds meer van kinderen verwacht wordt. Kinderen hebben dan inmiddels ook de leeftijd om zélf bewust te kunnen zijn van het belang van geestelijk welzijn.

Communicatie ten dienste van verbinding, vertrouwen en een gevoel van veiligheid is de sleutel tot een zo gezond mogelijke ontwikkeling.

Waarden

We geloven in de kracht van elk kind. En onder de juiste omstandigheden kunnen ook de kwetsbare kinderen in hun kracht komen te staan en zich op een gezonde manier persoonlijk ontwikkelen. Niet door te denken en handelen vanuit vanzelfsprekendheden, maar door de verbinding te zoeken, vertrouwen te winnen en een veilige basis te bieden.

 

* “Een eerste patroon kon worden beschreven rondom een groep van meisjes met sensitieve, perfectionistische kenmerken. Deze meisjes hadden in hun vroege jeugd ogenschijnlijk weinig problemen. Ouders beschreven hoe zij op school en sociaal vlak altijd het beste uit zichzelf wilden halen. Het betrof een groep intelligente meisjes, die op de basisschool goede prestaties behaalden en vrijwel allemaal terechtkwamen op havo of vwo.”