Als je het niet ziet - Kennis, begrip en communicatie centraal

Ouders wijzer: herkennen kwetsbaarheden en autisme

Meer kennis over de kracht van open communicatie, (kenmerken van) autisme en positief ouderschap zet ouders in hun kracht. In het belang van alle kwetsbare kinderen, óók die met ‘onzichtbaar’ autisme. Het draagt eraan bij dat een kind écht wordt gezien: sterke kanten, maar ook kwetsbaarheden die door camoufleren en ongezond perfectionisme weggestopt worden. In onze snel veranderende en individualistische maatschappij, waar het maximale wordt gevraagd, staan deze kinderen met 10-0 achter. Zij doen zichzelf tekort door de lat ziekmakend hoog te leggen, mede veroorzaakt door wat de wereld om hen heen van ze vraagt. Door als ouders te zorgen voor de benodigde ondersteuning en te helpen de lat minder hoog te leggen, kunnen deze lieve, gevoelige kinderen die het voor iedereen goed willen doen, zich wel degelijk positief ontwikkelen en kan veel leed worden voorkomen. 

“Een eerste patroon kon worden beschreven rondom een groep van meisjes met sensitieve, perfectionistische kenmerken. Deze meisjes hadden in hun vroege jeugd ogenschijnlijk weinig problemen. Ouders beschreven hoe zij op school en sociaal vlak altijd het beste uit zichzelf wilden halen. Het betrof een groep intelligente meisjes, die op de basisschool goede prestaties behaalden en vrijwel allemaal terechtkwamen op havo of vwo.”
Uit het rapport van 113 Zelfmoordpreventie:
Mérelle, Van Bergen, Popma et al.(2019), Suïcide onder 10- tot 20-jarigen. 

'Onze maatschappij is te veel gericht op excelleren. Iedereen moet altijd bij de 10 procent besten zitten. Dat is natuurlijk vervelend, want automatisch zit dan 90 procent onder die norm.’

Uit interview door Henk Dheedene met hoogleraar en kinder- en jeugdpsychiater Robert Vermeiren in het Vlaamse dagblad De Tijd, 31-07-2021

Missie

Als je het niet ziet wil zoveel mogelijk voorkomen dat kwetsbare, sensitieve en perfectionistische kinderen met een ogenschijnlijk normale ontwikkeling door:

  • camoufleren,
  • onwetendheid (over wat ze werkelijk nodig hebben),
  • een gevoel van onveiligheid,
  • gebrek aan (zelf)vertrouwen en
  • onvoldoende gevoel van verbondenheid,

later in hun leven psychisch ziek worden.

Visie

Met voorlichting en door bewustwording ouders in hun kracht zetten zodat zij (evt met hulp) ondersteuning kunnen bieden die nodig is. Hiermee voorkom je dat kwetsbare kinderen die camoufleren psychische problematiek ontwikkelen wat kan samengaan met zelfbeschadigend gedrag, of erger nog, suïcide.

Communicatie ten dienste van verbinding, (zelf)vertrouwen en een gevoel van veiligheid voor je kind is de sleutel tot een zo gezond mogelijke ontwikkeling.

Waarden

We geloven in de kracht van elk kind. En onder de juiste omstandigheden kunnen ook de kwetsbare kinderen in hun kracht komen te staan en zich op een gezonde manier persoonlijk ontwikkelen. Niet door te denken en handelen vanuit vanzelfsprekendheden, maar door te achterhalen wat jouw kind nodig heeft. Ga niet uit van wat andere kinderen van dezelfde leeftijd nodig hebben, maar durf eigenwijs te zijn! Blijf de verbinding zoeken, geef (zelf)vertrouwen en bied een veilige basis.